คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ นายก 8 ปี ประยุทธ์ ได้ไปต่อ

นายก 8 ปี บิ๊กตู่ได้ไปต่อ

สิ้นสุดแล้ว สำหรับการลุ้นผล คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ นายก 8 ปี ประยุทธ์ ได้ไปต่อ กลับมานั่งเก้า นายกรัฐมนตรีต่อไป เนื่องจากยังไม่ครบวาระ 8 ปี

วันนี้ ( 30 ก.ย. 65 ) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติกรณีที่มีมติเอกฉันท์รับคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นผ่าน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ นายก 8 ปี ประยุทธ์ ได้ไปต่อ
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ นายก 8 ปี ประยุทธ์ ได้ไปต่อ

ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ นายก 8 ปี ประยุทธ์ ได้ไปต่อ 1
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนายก 8 ปี ประยุทธ์ ได้ไปต่อ 1

มติของศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมากมีคำวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุด ตามรัฐธรรมนูญในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 170 วรรค 2
เนื่องจากมาตรา 158 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมกันไม่เกิน 8 ปีนั้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับ นั่นคือวันที่ 6 เมษายน 2560 ดังนั้น ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 จึงยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา 8 ปี และยังสามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อไปได้ จนกว่าจะครบวาระ