สลากแบบใหม่ หวย 6 หลัก 3 หลัก (L6 N3) ผ่าน ครม. แล้ว

สลากแบบใหม่ หวย 6 หลัก 3 หลัก (L6 N3)

สลากแบบใหม่  หวย 6 หลัก 3 หลัก (L6 N3) ผ่าน ครม. แล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 66 ที่ผ่านมา มีมติจาก ครม. มีความเห็นชอบ ที่กระทรวงการคลังเสนอ  สลากแบบใหม่  หวย 6 หลัก 3 หลัก (L6 N3) แล้ว

สลากแบบใหม่  หวย 6 หลัก 3 หลัก (L6 N3) คืออะไร ?

สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก หรือ LOTTERY 6 (L6)

เป็นสลากที่คล้ายคลึงกับ สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลอตเตอรี่ชนิดใบ ที่วางจำหน่ายตามแผงสลากในปัจจุบัน แต่สลากแบบ L6 จะเพิ่มสลากพิมพ์แบบดิจิทัล จำหน่ายผ่านทางแอปพลิเคชั่นหรือเครื่องจำหน่ายสลาก และจำหน่ายผ่านระบบ Marketplace

สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก (N3)

สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก หรือ NUMBERS 3 (N3) เป็นสลากชนิดใหม่ มีตัวเลขให้เลือกจำนวน 3 หลัก ตั้งแต่ 000-999 และจำหน่ายเฉพาะช่องทางแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือเครื่องจำหน่ายสลากเท่านั้น

สลากประเภท N3 จะมีความพิเศษ คือ เป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัล กล่าวคือ หากการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัล จะนำเงินรางวัลที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไป เป็นจำนวน 1 งวด หากไม่มีผู้ถูกรางวัลอีก เงินรางวัลสมทบดังกล่าว จะถูกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ (L6 N3) หรือ หวย 6 หลัก 3 หลัก แบ่งออกเป็น 2 อย่าง ก็คือ

สลาก L6 ออกรางวัล เดือนละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน จัดให้มีสลาก 2 แบบ แบบใบ จำหน่ายโดยใช้วิธีการพิมพ์จำหน่าย และแบบดิจิทัล จำหน่ายโดยใช้ข้อมูลในระบบ

จัดสรรเงินรางวัลร้อยละ 60 ของยอดการจำหน่ายรวมในแต่ละชุด แบ่งสัดส่วนเงินรางวัลตามประเภทรางวัล 9 ประเภท ดังนี้

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6 ล้านบาท โอกาสถูก 1/1,000,000

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท โอกาสถูก 1/500,000

รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท โอกาสถูก 1/200,000

รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท โอกาสถูก 1/100,000

รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท โอกาสถูก 1/20,000

รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท โอกาสถูก 1/10,000

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท โอกาสถูก 1/500

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท โอกาสถูก 1/500

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว จำนวน 10,000 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท โอกาสถูก 1/100

รวมทั้งสิ้น 14,168 รางวัล 48,000,000 บาท

สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก หรือ LOTTERY 6 (L6)
สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก หรือ LOTTERY 6 (L6)

สลาก N3 เป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัล คือ หากการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัล จะนำเงินรางวัลที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปหนึ่งงวด

ทั้งนี้ เงินที่ได้นำไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไป และถ้าไม่มีผู้ถูกรางวัลดังกล่าวอีก ให้นำเงินรางวัลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

สำหรับการจัดสรรเงินรางวัลร้อยละ 60 ของยอดการจำหน่าย แบ่งสัดส่วนเงินรางวัลตามประเภทรางวัล 4 ประเภทรางวัล ดังนี้

รางวัล 3 ตรง การถูกรางวัล ตรงเลข-ตรงหลัก ร้อยละของเงินรางวัล 30 โอกาสถูก 1/1,000

รางวัล 3 สลับหลัก ตรงเลข-สลับหลัก ร้อยละ 30 โอกาสถูก 1/200 (กรณีเลขไม่ซ้ำ) 1/500 (กรณีเลขซ้ำ 2 ตัว)

รางวัล 2 ตรง ตรงเลข-ตรงหลัก ร้อยละ 39 โอกาสถูก 1/100

รางวัลพิเศษ ตรงกับรางวัลพิเศษ ร้อยละ 1 โอกาสถูก 1/จำนวนผู้ถูกรางวัล 3 ตัว

การจ่ายเงินรางวัลแบบผันแปรในแต่ละประเภทรางวัล ยกเว้นรางวัลพิเศษ เงินรางวัลจ่ายเป็นจำนวนเต็ม ไม่มีเศษ โดยเศษของเงินรางวัลทุกรางวัลจะนำไปรวมกับรางวัลพิเศษ เพื่อจ่ายให้กับผู้ถูกรางวัลพิเศษ

สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก หรือ NUMBERS 3 (N3)
สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก หรือ NUMBERS 3 (N3)

รางวัลพิเศษ จะเป็นการสุ่มหมายเลขรางวัลพิเศษจากสลากที่ถูกรางวัล 3 ตรง จำนวน 1 รางวัล

ซึ่งผู้ที่ถูกรางวัล จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ต้องชำระอากรแสตมป์ใบรับรางวัลสลากในอัตรา 200 บาท หรือ เศษของ 200 บาทต่ออากรแสตมป์ 1 บาท ตามประมวลรัษฎากร

ออกรางวัล จะออกเดือนละ 2 ครั้ง เหมือนเดิม ก็คือ วันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน จัดให้มีแบบสลากดิจิทัล

สลาก L6 และ N3 จำหน่ายตอนไหนและราคาเท่าไหร่ ?

สำหรับสลาก L6 หาก ครม.เห็นชอบแล้วจะสามารถดำเนินการได้ทันที เนื่องจากเป็นสลากดิจิทัล ซึ่งเพิ่มปริมาณสลากเข้าไปในระบบได้เลยในงวดถัดไป ส่วนสลาก N3 หาก ครม.อนุมัติแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 6 เดือน

ราคาขาย สลากประเภท L6 จะอยูที่ 80 บาท เช่นเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จำหน่ายทั่วไป ส่วนสลาก N3 ราคาเบื้องต้นสำหรับการทำประชาพิจารณ์ไว้ที่ 50 บาท แต่อาจมีการพิจารณาปรับให้เหมาะสมอีกครั้ง